☕ کــــافه پیـــاده رو

صاف بایست و لبخند بزن.بگذار مردم نگران لبخندزدنت باشند...چه گوارا ☭

پرده ی تیره ی آن پنجره ها را بردار

روی رف آینه بگذار که برمیگردم...


[ چهارشنبه 7 تیر 1396 ] [ 13:44 ] [ شبـــــ نویس ]      قالب ساز آنلاین