☕ کــــافه پیـــاده رو

صاف بایست و لبخند بزن.بگذار مردم نگران لبخندزدنت باشند...چه گوارا ☭

میشود لطفا اگر مرا میخوانید اعلام کنید؟میشود صدایی از خودتان دربیاورید؟حتی در حد چند نقطه که فقط بدانم هستید؟


[ شنبه 5 اسفند 1396 ] [ 01:30 ] [ شبـــــ نویس ]      قالب ساز آنلاین